Transparentní účet

OZNÁMENÍ předsednictva SPR-RSČMS:

Na základě změny zákona ze dne 24. srpna 2016, kterým se změnil zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů,

byl ke dni 1. března 2018 zřízen u České spořitelny, a.s. transparentní účet číslo 5296634309/0800 pro politický subjekt  SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Tento účet byl však ke dni 31.5.2019 zrušen (ukončen).

Dále byly ke dni 28. května 2019 zřízeny u Komerční banky a.s. transparentní účty číslo:

      • 123-0179400257/0100  SPR-RSČMS-PROVOZNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE (mj. pro členské příspěvky)
      • 115-9889700247/0100  SPR-RSČMS-PŘÍSP. ZE STÁT. ROZP. A DARY (pro případné finanční dary a ev. příspěvky od státu)

Veškeré platební transakce na těchto účtech jsou veřejně k nahlédnutí.

Komerční banka bude na svých internetových stránkách zveřejňovat veškeré platební transakce na tomto účtu, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu. V případě došlých i odesílaných plateb bude zveřejňovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce / / příjemce, částku platby, variabilní, specifický a konstantní symbol, a případně poznámku (zprávu pro příjemce), uvedené na platebním dokladu.

Banka tyto transakce zveřejní nejpozději následující pracovní den po jejich připsání na účet nebo odepsání z účtu. Zveřejněny budou transakce vzniklé ode dne 31. 5. 2019.

V Olomouci dne 1. června 2019.

 

Poznámka předsednictva SPR-RSČMS:

Je hezké, že se protektorátní vláda a zákonodárci této země takto aktivně zajímají o hospodaření malých neparlamentních politických stran, kterým na jejich činnost stát nepřispívá ani jednou korunou ročně. Naopak, ještě se k tomuto požaduje každoroční předkládání auditované „zprávy o hospodaření“ těchto stran. Což představuje další zbytečné finanční výdaje v řádech desetitisíců Kč z kapes členů a příznivců mimoparlamentních politických subjektů ve prospěch státního auditora – ačkoli se celoroční hospodaření takovýchto malých politických stran pohybuje právě v onom horizontu několika málo desítek tisíc Kč. 

Nezbývá než doufat, že se zákonodárci ve své snaze o kontrolu a transparentnost zaměří stejně důsledně i na hospodaření veřejnoprávní České televize, či různých politických „neziskových“ organizací, transparentní kontrole NEpodléhajících, ač v jejich rozpočtech protékají miliardy korun ročně, z velké části od domácích daňových poplatníků, či dokonce z pochybných zahraničních zdrojů.

V opačném případě by celé toto zákonné opatření vůči politickým stranám muselo svádět k přesvědčení, že bylo primárně zavedeno především pro účel finančního  likvidování  mimoparlamentní opozice. Zvláště, pokud je jeho vymáhání doprovázeno udělováním mnohatisícových pokut šikanozního charakteru (jak se ostatně již stalo) ze strany nově vzniklého brněnského Úřadu pro dohled nad financováním politických stran, financovaného rovněž z kapes daňových poplatníků…!

 

.