Programové teze

Nové programové teze Republikánské strany:

Sdružení pro republiku-Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (SPR-RSČMS) vyzývá českou společnost k zamyšlení nad současným vnitropolitickým vývojem. Parlament i současná vláda ČR mají daleko k morálnímu odkazu našich národních buditelů. Dnešní politická garnitura se vzdaluje od každodenní reality a skutečných potřeb české společnosti. Ekonomické zájmy úzké skupiny současné pseudoelity a všude přítomná korupce vedou k výprodeji kulturních hodnot a národního bohatství.
Sdružení pro republiku-Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska se plně hlásí k ideovému a programovému odkazu prvorepublikové Československé strany národně socialistické (ČSNS). Naším cílem je obhajoba národních zájmů a sociálních potřeb občanů tohoto státu. Láska k vlasti není pro nás zapomenutou hodnotou. Prosazujeme zvýšení společenské, kulturní a životní úrovně celé naší společnosti. Odmítáme pravo-levé politické vidění, které odvádí pozornost občanů od skutečných problémů této země. Odmítáme politiku národního masochismu, poklonkování téměř na všechny světové strany, spekulativního výprodeje národního majetku, korupce, narkomanie a stále rostoucí byrokracie i kriminality, včetně soustavného snižování kupní síly nás občanů. Usilujeme o to, aby se ve společnosti opět prosadil pořádek, přísné dodržování práva a ve společenském povědomí tradiční hodnoty české společnosti: morálka, úcta k rodině, úcta k duševní i fyzické práci a kladný vztah k přírodě. Dle průzkumu veřejného mínění si 77% občanů myslí, že dnešní politici nejsou lepší, než za totality!!!

Ve svém programu zdůrazňujeme zejména :

V oblasti zahraniční politiky.

Včerejší ani dnešní vládní poklonkování na všechny světové strany není naším programem. Otázky národní jsou pro nás zásadní. Dnešní omezená suverenita našeho státu pod patronací bruselských novodobých protektorů, je varováním pro naší budoucnost i pro budoucí vývoj Evropy. Mnichov 1938 i srpen 1968 jsou pro nás poučením a varováním.

V oblasti zahraniční politiky klademe důraz na přátelské vztahy se sousedními státy při respektování dějinných zkušeností. Trváme na platnosti dekretů presidenta Dr. E. Beneše při důsledném respektování výsledků 2. světové války.
Národy slovanské považujeme za národy bratrské. Vztahy se Slovenskou republikou mají naši prioritu.
Protože liberální politikou Evropské unie se zvýšilo nebezpečí etnických konfliktů v Evropě, trváme na zpřísnění imigrační politiky. Nesouhlasíme se současnou podobou EU ani s jejím rozsáhlým a jednostranným omezováním suverenity národních států, ani s přebujelou byrokracií ve státní správě i samosprávě, navíc ještě umocněnou bruselskou administrativou. Chceme definovat a prosazovat české národní zájmy v rozšířené Evropské Unii. Požadujeme provést revizi současné podoby Evropské unie při současném posílení pravomocí a ochrany národních států. Jednostranné vyhlášení samostatného Kosova je v rozporu s rezolucí SB OSN. Stojíme na straně srbského národa při vědomí historických souvislostí s Mnichovem 1938.

V oblasti státní správy a legislativy.

V naších městech a obcích se zabydlela zejména v posledních letech rozsáhlá korupce, kriminalita, arogance moci, pletichaření, lobismus a pohrdání veřejným míněním. . Novodobá šlechta v našich městech a obcích je opita svými penězi. Parlament se stal pro mnohé pouhým výtahem k moci. Slušnost a morálka je postavena do kouta. Hlas veřejnosti je potlačován.

Při obrodě naší společnosti považujeme za nutné vrátit Parlamentu ČR jeho důstojnost a důvěru občanů. Současný volební systém vede k udržení diskriminačních výsad a zejména ekonomického vlivu parlamentních stran. Dnešní volební zákony konzervují dlouhodobě tento stav, požadujeme proto zásadní změny volebního zákona. Zrušením 5-ti% klauzule tak odstranit diskriminaci značné části voličů. Volební systém musí vytvářet konkurenční prostředí, otevřít skutečnou politickou soutěž a přivést do české politiky nové tváře a vytvářet nové osobnosti.
Požadujeme radikální zjednodušení legislativy a snížení administrativy v přebujelé státní správě. Jejím odpolitizováním tak vytvořit předpoklady pro omezení korupce, klientelizmu a také vlivu zločineckých organizací. Otevřít diskusi ke změně Ústavy ČR k nadbytečnosti Senátu PČR.

V oblasti bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Přes oslavné řeči vládních politiků o poklesu kriminality je opak pravdou. Ulice a naše domovy jsou cílem kriminálních živlů. Narkomanie a prostituce kvete. Soudy a zákony neměří všem stejným metrem. Imunita českých politiků je světovou raritou. Miliardové bankovní podvody na počátku divoké privatizace jsou stále beztrestné. Karikaturou o stavu policie jsou útěky „hrdinů“ divoké privatizace do zahranicí.

Vrátit úctu k zákonům a skutečnou rovnost všech občanů před zákonem. Zajištění pořádku a bezpečnosti pro každého občana. Ochranu jejich životů, zdraví a majetku.. Vymahatelnost práva pro každého občana. Obnovit trestní stíhání těch osob, které jsou odpovědny za sta miliardové úniky v bankovním sektoru. Je třeba výrazně zlepšit a urychlit práci soudů. Zdůrazňujeme nutnost přísného postihu recidivistů. U trestných činů opakované vraždy a vraždy dětí zvážit obnovení trestu smrti. Považujeme za nutné zpřísnit kritéria pro pobyt cizinců zejména z problémových zemí. Doporučujeme zákaz a postih pouliční prostituce. Vzhledem k nárůstu kriminality mládeže požadujeme zpřísnit podmínky pro povolení a umístění hracích automatů a snížení trestní odpovědnosti mládeže na 14 let.

V oblasti hospodářské politiky.

Globalizace světové ekonomiky vede ke koncentraci a vlivu nadnárodního kapitálu v naší vlasti. Ztratili jsme podstatný vliv a kontrolu. na směrování národní ekonomiky. Zájmy vlasti a jejích občanů se pro politickou elitu staly druhořadé. Nové chrámy konzumu mají odvést pozornost od ekonomických problémů země, od ekonomických zájmů nadnárodních společností. Tyto společnosti si v naší zemi za pomoci domácích přisluhovačů počínají jako na dobytém území.

Požadujeme proto zásadní majetkový podíl státu ve strategických podnicích včetně energetických a surovinových zdrojů. Je třeba důsledně kontrolovat a usměrňovat cenovou a diskriminační politiku monopolních organizací. Jako prioritu vidíme nutnost podpory rozvoje malého a středního podnikání a prostřednictvím daňových výhod a zjednodušené legislativy. Omezovat tak import levné zahraniční pracovní síly a tím snižovat domácí nezaměstnanost. Výraznou státní podporou vrátit vážnost odbornému učňovskému školství, jako zdroje vysoce kvalifikovaných pracovníků pro český průmysl. Součástí hospodářské politiky státu se musí stát i ekologicky prozíravá politika a vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Je třeba větší ochrana přírodního bohatství státu a zabránit jeho rabování a devastaci.
V oblasti dopravy preferovat železniční a lodní dopravu před kamionovou dopravou. Hromadnou dopravou pak před individuální. Zpřísnit a cenově upravit podmínky pro kamionovou dopravu. Jako nutnost vidíme státem garantovanou dopravní obslužnost.
Důležitou součástí národního hospodářství musí být podpora a rozvoj českého venkova. Údržba krajiny a rozvoj tradičních zemědělských činností je naším cílem. Chceme usilovat o zrovnoprávnění dotací zemědělských produktů EU a tím zrovnoprávnit postavení českého zemědělství vůči EU.

V oblasti sociální a zdravotní politiky:

Sociální politika v pojetí reformních batohů je útokem na sociální smír v naší společnosti. Chudí budou ještě chudší, bohatší ještě více zbohatnou. Zdravotní politika vládní koalice je nekoncepční, nevyvážená, diskriminační a na hony vzdálena zájmům naší společnosti jako celku. Volební sliby zejména ODS v posledních volbách byly jen tím pečeným holubem pro mnohé naivní voliče.

Jako strana národní se hlásíme k sociálnímu pojetí státu. Naší prioritou je státem garantovaný systém zdravotní péči a sociálních služeb, které nesmí být ani almužnou ani výsadou bohatých. Jeho prioritu zaměřenou zejména na sociální skupiny dětí, mládeže a důchodce. Podporujeme projekty pro obnovení mezigenerační solidarity a zodpovědnosti při výchově mladé generace a zajištění důstojného stáří seniorů. Podporu státu pro řešení sociálních a bytových potřeb, včetně stavebního spoření, zejména pro mladé rodiny s dětmi. Základem státu je rodina a křesťanské hodnoty jsou základem společnosti. Na základě demografického vývoje české společnosti vytvářet podmínky pro růst porodnosti.
Valorizovat pravidelně automaticky důchody na základě meziroční inflace a na základě nárůstu průměrného výdělku v ČR. Požadujeme státní garanci, podporu a kontrolu důchodových fondů.
Jako nutnost proti zneužívání dávek vidíme časově omezenou podporu v nezaměstnanosti a důsledné prověřování žádosti o sociální podpory za podmínky účasti těchto žadatelů na obecně prospěšných prací.
V oblasti zdravotní péče garantovat dostatečnou síť zdravotnických zařízení z hlediska dostupnosti v dané oblasti a z hlediska poskytování služeb hrazených ze zdravotního pojištění. Požadujeme zastavit rozprodej a rušení nemocnic. Současnou nekoncepční reformu zdravotnictví odmítáme s tím, že jsme si vědomi nutnosti provedení reforem, jak ve zdravotnictví, tak i v sociální péči.

V oblasti obrany státu:

Amatérismus, korupce a hra na vojáky je stav dnešní profesionální Armády ČR. Promrhané miliardové investice do nákupů zbrojních zakázek jsou politickou vizitkou těch, co rozhodují o penězích nás občanů. Beztrestnost za rezavějící miliardové zakázky do letadel L- 159 jsou příkladem za mnohé další obchody. Přítomnost českých žoldnéřů v cizině, mnohdy vzdálené zájmům naší republiky, tvář naší armády nezachrání. Stala se bezednou studnou pro české daňové poplatníky.

V zásadních otázkách obrany státu požadujeme referendum občanů, případně souhlas ústavní většinou Parlamentu ČR. Bez tohoto souhlasu odmítáme umístění jakýchkoliv vojenských základen na území ČR. Současný stav Armády ČR je dlouhodobě nekoncepční a vytváří korupčního prostředí. Trváme na zachování branné povinnosti občanů a doporučujeme v širší míře vytvářet dobrovolné útvary poloprofesionálních Aktivních vojenských záloh při armádě ČR, jako útvarů k obraně vlasti a pomoci občanům při živelných katastrofách.

V oblasti školství, kultury a vědy.

V naší společnosti získává prioritu ekonomický prospěch jedince. Mizí úcta ke vzdělanosti, ke kultuře jazyka. Pokleslá kultura prezentovaná v mediích je záměrně tolerována. Za vzor zejména mládeži je vydáván medii vyrobený pochybný hrdina. Příjem z reklamy a ekonomický zisk je rozhodující při prezentaci této „nové“ kultury veřejnosti.

Naším národním zájmem se tak musí stát obrana jazyka, kultury a brody společnosti na morálních základech a lásce k vlasti. Parlament a vláda mají daleko k morálním hodnotám našich národních buditelů. Láska k vlasti a péče o její blaho, je pro většinu politické elity pouhou proklamací. Mizí slušnost, úcta k práci, ke kulturním hodnotám, klesá obecná vzdělanost mladé generace. Postavení jedince a jeho zařazení do společnosti je určováno jeho hmotnými statky. Media ovládaná zahraničními majiteli vytvářejí zcela účelově nové pseudo-hrdiny, kteří jsou vydáváni jako vzor zejména pro mladou generaci, deformují veřejné mínění a tím devastují českou kulturu. Požadujeme proto posílení zodpovědnosti medií z hlediska objektivnosti, kvality a národní uvědomělosti při informování veřejnosti a vliv státu v této oblasti. Povinností státu je vytvářet podmínky pro rozvoj kulturní tvorby a k ochraně národního dědictví.
Vzdělání chápeme jako nezbytná zdroj ekonomického a společenského rozvoje společnosti. V tomto smyslu musí stát garantovat dostupnost a úroveň školního vzdělání na všech stupních. Vzdělání vidíme jako hlavní prostředek proti morálnímu úpadku společnosti. V mladé generaci je nutno zakotvit pocit národní hrdosti, vlastenectví a morálky. V této souvislosti požadujeme zvýšit podporu tuzemským vědeckým institucím a obnovit tak prestiž vědy.
Jako prioritu pro zabezpečení tělesné zdatnosti občanů a zejména mládeže požadujeme podporu státu při rozvoji rekreačního sportu, tělovýchovy a mimoškolních aktivit. V tomto směru působit i na města a obce, aby přispívaly na výstavbu sportovišť a podporovaly tělovýchovné a společenské aktivity ve své působnosti. Pokus o získání olympiády v Praze je pouze snahou o nekontrolovatelné miliardové výdaje a tučné zisky, zejména pro stavební a betonovou loby. K rozvoji širokému tělovýchovy, ve smyslu sokolské myšlenky to příliš nepomůže.
Vyjadřujeme podporu českým krajanům a jejich krajanským organizacím v zahraničí a požadujeme vyšší podporu státu pro jejich zejména kulturní rozvoj.

Na základě přístupu k občanům a úpadku morálky vládní garnitury uzrál čas na provedení radikálních změn ! Nové jaro do české politiky ! Hledáme spojence k tomuto cíli.

Výňatek z programu České strany národně sociální duben 1918:

Česká strana národně socialistická ČSNS

Státní moc je založena na národní suverenitě. Svrchovanost lidu jest právním pramenem státního panství a je vyjádřena vůlí většiny státních občanů bez rozdílu stavovských i třídních, při čemž všeobecné právo volební je doplněno poměrným zastoupením menšiny. Český socialismus trvá na silné státní moci a vidí v ní závazek pro každého národního příslušníka a obecnou vůli celého národa. Státní moc nesmí se však stát sama sobě účelem a nesmí jí proto být zneužíváno.k vnitřnímu nebo vnějšímu imperialismu. Staré mocenské funkce státu militaristického, imperialistického a policejního musí ustoupit funkcím rázu hospodářského, sociálního a kulturního, které souborně označujeme veřejnými službami. Ve veřejných službách spatřujeme vlastní účel státní moci. Proti mocenským výstřelkům požadujeme proto silnou decentralizaci služební i územní.

Hlavní zásadou zůstává, že stát je podřízen národu a že není než orgánem národní společnosti.

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech,Moravy a Slezska

Jsme pro:

1. Bezplatné zdravotnictví.

2. Potírání korupce na úřadech.

3. Podporu domácího zemědělství a průmyslu.

4. Podporu národní identity.

Jsme proti:

1. Nelegálnímu přistěhovalectví.

2. Lisabonské smlouvě.

3. Globalizaci.

4. Evropské unii.

5. Multikulturalismu.

Jsme proti potlačování práv občanů České republiky .

Jsme proti tzv. “pozitivní diskriminaci“ a zvýhodňování cikánské či jiné minority.

Cizí nechceme – svoje nedáme.