Vánoční zamyšlení nejen do Nového roku

Nechci prorokovat události v příštím roce, neboť on bude zase jen pokračováním roku starého a výsledkem obecných trendů. Raději se zaměřím na směřování trendů, ze kterých už nějak příští rok vyjde.

  Starý rok ukázal na pohled mnoho překvapivých změn. Jejich překvapivost je dána jen neschopností a neochotou vidět skutečné procesy. Vývoj v Polsku a Maďarsku už dávno upozorňoval, že EU dělá něco špatně. Kdyby EU vlády těchto zemí neostrakizovala, nedělala z nich nacionalisty a fašisty, určitě by přišla na to, co dělá špatně. Ale EU establishment to nechce vidět dodnes, britští občané se prý pro vystoupení z EU rozhodli z hlouposti a ubohosti, nikoliv proto, že by bylo v EU něco špatně.

Hlavní body ohrožení

  Vidím jako potřebné nejprve definovat hlavní ohrožení Evropy, která nám zůstávají do příštích let. Celý vývoj se odehrává na pozadí těchto hlavních a podstatných ohrožení naší civilizace:

1/ Fyzická dekadence evropských etnik – vymírání a snižování tělesné zdatnosti. Tím se uvolňuje prostor pro jiné lidi zvláště proto, že důchodci potřebují obživu a obsluhu a celá civilizace potřebuje pracovníky a spotřebitele pro vybudované výrobní podniky a služby. Na pokles počtu obyvatel není společnost vybavena. Robotizace prací by vyžadovala velké investice, většina prací ve službách robotizovat nejde. Společnost není orientována na úbytek, nikdo si nedovede představit zavírání hospod, škol, vyklízení obchodních řetězců, bourání domů a snižování zisků a platů z důvodu obrovské zátěže důchodců a zdravotnictví. Přistěhovalectví je proto východiskem, se kterým se nakonec všichni smíří. Pokud bude pokračovat stávající trend poklesu každé další generace o třetinu, jako dosud, je to cesta k zániku národa a nahrazení jinými etniky. To platí daleko více pro západní země.

2/ Přelidnění a bída zaostalého světa. Bída je následkem přelidnění, zničení biotopů a změn klimatu. Přelidnění je následkem zavedení hygienických a zdravotnických opatření v nezměněném středověkém ideovém paradigmatu.

3/ Globální změny klimatu mající za důsledek krizové změny biologických systémů. O původu těchto změn se vedou spory, nicméně alespoň část z nich jde na vrub lidské činnosti.

4/ Zhoubná politika (viz další kapitolu).

  Musíme připustit, že tyto základní a dlouhodobé krizové jevy (první tři body) stojí v pozadí, jsou přehlíženy a zamlčovány, jejich předpokládaný vliv je sice podstatný, ale mnohdy skrytý za jiné viditelnější jevy.

Zhoubné společenské jevy na základě špatné politiky

  Globalizační politika, v rámci které je EU jakousi laboratoří, má zájem na promíchání národů a postupnou degradaci jejich kultury a ztrátu svébytnosti. Státy už ztrácí pravomoci nad svým vnitřním prostorem, moc přebírá buď administrativa EU, nebo globální oligarchové pomocí placených organizací využívajících otevřených hranic a svobody ve vnitřním prostoru. Sdělovací prostředky jsou daleko více v rukou mimostátních organizací globalistického charakteru než v rukou občanských subjektů a proto většinu nezávislých informací lze najít jen ve svobodném prostoru internetu. Se slábnutím státu slábne demokratické rozhodování občanů, které je už dříve narušeno fenoménem „odloučení“ – nezájmem o veřejné věci. Cizí vláda se projevuje především v hájení globalismu v ideové oblasti a v hájení zájmů globálních oligarchů.

  Využívání levné pracovní síly v zaostalých a ve východoevropských zemích znamenalo v původních průmyslových zemích Západu nezaměstnanost, která je kryta odchodem starších pracovníků do důchodu, úbytkem mladých (viz bod 1) a rozvojem služeb.

  Naše země zažívá návrat průmyslu, ale v mladé generaci už chybí třetina lidí, která se oproti předchozí generaci nenarodila a ti, kteří se narodili, vystudovali obory směřující ke službám a intelektuálním pracím. V ČR nyní chybí lidé absolutně, nikoliv tím, že mají nevhodné vzdělání. Většina občanů práci má a nepotřebuje jít do průmyslu. Zde zažíváme jev, který přivedl již dříve do západní Evropy cizince, kteří dnes dělají problémy. Tento stav argumentuje, že vymírající národ se bez přistěhovalectví neobejde a izolace je jen dočasné řešení. Na úbytek počtu obyvatel není civilizace zařízena (viz bod 1).

  Západní země žijí do značné míry z minulé práce, důchodové fondy a akcie mají občané vložené do světových korporací a mnozí žijí ze zisků. Taktéž oligarchové žijí v těchto zemích a utrácí tam svoje peníze. Rozdíl v platech zaměstnanců na Západě a u nás je také způsoben tím, že holdingy mají sídlo ve vyspělých státech, platí tam daně a zaměstnávají lidi na vysoce kvalifikovaných pracích, projektech, výzkumu, obchodních profesích, zatímco u nás dceřiné společnosti jsou spíše jen montovny nebo výrobny méně náročných dílů. Holdingy navíc dceřiné společnosti tunelují mnoha metodami, kterým nelze zabránit, a vlastní obchodní organizace, které mají velké zisky. Naši dodavatelé dílů pro německý průmysl mají nevýhodné podmínky, taktéž i naši přímí dodavatelé pro zahraniční obchodní řetězce u nás. Naši občané nevlastní žádný podstatný obchodní řetězec ani banku a obce už prodaly dokonce i vodovody a kanalizace. Taktéž nevlastní nějaký velký světový holding. Za většími platy a možnostmi odchází také vzdělaní a schopní lidé a tak je možnost dostat se z této situace velmi problematická.

Přímé vnější ohrožení

  Hromadná organizovaná migrace byla zastavena především plotem na makedonské hranici, převaděčům se už nevyplácelo pašování lidí, protože je nemohli dopravit do Německa a situace v táborech v Řecku byla svízelná a nelákala další k následování. Zda bude pokračovat, je na rozhodnutí zemí, které migranty vítají a zajišťují jim vynikající sociální podmínky. V naší zemi se nikdo z nich usadit nechce, protože tu sociální podmínky nemá, musel by se naučit jazyk a pracovat, což většinou neumí a nechce.

  Přirozená migrace je odvozena od bodu 1 – vymírání evropských etnik a bodu 2 – přelidnění zaostalého světa. V rámci ní přichází především lidé, kteří chtějí pracovat, což už samo o sobě selektuje vlastnosti těchto lidí. Naši lepší situaci vytváří Ukrajinci a východní národy, které nejsou tak nebezpečné jako migranti z muslimských zemí. Je nutno mít na mysli, že příliv těchto neproblematických migrantů je omezený a dočasný, zatímco u nebezpečných je trvalý, vysoce aktivní a mocensky prosazovaný.

  Ohledně jednání prezidenta Trumpa lze očekávat jeho větší realismus v hájení amerických zájmů bez ideových zábran. Stahování amerických vojsk ze světa už začal Barack Obama a je na pořadu dne každé americké vlády bez ohledu na barvu. Je to na základě velkých vnitřních problémů USA. Číňané nejprve dodali do USA levné výrobky a zničili americký průmysl, potom začali kupovat americké podniky a zisky odvádět domů. Číňané prakticky získali Afriku, kterou kolonizují svým průmyslem, vyčerpávají její suroviny a stěhují tam svoje lidi jako elitu. Trump dobře ví, že čínská finanční expanze má učinit USA podobnou kolonií. Navíc Obama už obnovil vlastní americkou těžbu nafty a plynu. Trump teprve definuje, co tedy vlastně Amerika ve světě potřebuje. Zdá se, že pouze protiraketová obrana má nějaký význam, jinak je realistická spíše rozumná izolace od problémů světa.

  Nebezpečí jaderného konfliktu je latentní a pouze se obnovilo po revitalizaci ruského státu. Jaderných mocností je několik a rovnováha je odzkoušenou prevencí.

  Nebezpečí konfliktu s Ruskem nehrozí, ví to dobře i Trump. Rusko, přestože se snaží o demonstraci síly, jej nevyvolá, nemá proč a je násobně slabší. Je zapotřebí budovat, nejen pro tento případ, vojenskou odstrašující sílu. V příštím roce se dozvíme politiku D. Trumpa a vzhledem k jeho realismu lze předpokládat, že bude chtít za obranu platit. Je zapotřebí se na toto jednání připravit. S ruským, případně s tureckým a islámským nebezpečím se pravdivě seznámit a určit reálně míru a strukturu obrany, kterou potřebujeme.

  Nebezpečí hybridní války hrozí jen v zemích, kde jsou nespokojené etnické menšiny nebo třídy využitelné ke vzpouře a teroristickým akcím. Islámský terorismus už vede dávno takovou válku v Evropě opírající se o muslimské menšiny. Na Ukrajině je to válka ruské menšiny na východě Ukrajiny, která nemůže očekávat od ukrajinského státu ani slušnou životní úroveň ani dodržování svých národnostních práv. Pochybuji, že totéž vznikne v Baltských zemích, kde ruské menšiny nebudou chtít opustit svůj poměrně vysoký ekonomický status.

  Naše hlavní sdělovací prostředky vedou informační válku v zájmu globalismu a s ním spojených politických struktur. Ta je namířena proti některým zahraničním objektům (Rusku), ale hlavně proti našim občanům. Nemají se dozvědět pravdou nejenom o Rusku a konfliktu na Ukrajině, ale třeba i o struktuře migrantů v migrační vlně, o jejich zločinnosti, některé skutečnosti mají být překryty zástupnými problémy apod. Lidé proto považují hlavní sdělovací prostředky za nevěrohodné a hledají informace na internetu. Ruská informační válka je v principu neúčinná, protože nemá ideu, kterou by oslovila a koho oslovit, nicméně vzhledem k tomu, že občané hledají pravdu, nabízí se na internetu kromě kvalitního a vyrovnaného zpravodajství také spousta dezinformačních webů, které je mohou ovlivnit. Nakonec zažíváme především kampaň globalistických propagandistů proti svobodným informačním portálům, které mnohdy rozkrývají manipulace protiruské propagandy.

  Dosažení míru na Ukrajině je možné pouze poskytnutím přiměřené míry autonomie pro Donbas a Luhansk, tak jak to definují Minské dohody. Za současné neplnění dohod může ukrajinská vláda, která nechce změnit ústavu, vytvořit status těchto území a vypsat volby pod mezinárodní kontrolou. Mír je tedy v rukou ukrajinské vlády, na kterou může zatlačit jedině Evropa nebo USA. Jedině nový americký prezident může něco změnit, ale pochybuji, že je to jeho prvořadý zájem.

  Války v zaostalých zemích nelze nějak odstranit, protože jejich skutečná příčina je v bídě a přelidněnosti, je zapotřebí spíše dávat rady jak řešit domácí problémy, ze kterých války vznikají. Porážka Islámského státu je v příštím roce pravděpodobná, nicméně bojovníci se přesunou do jiných zemí, kde konflikty opět vzniknou. Příčina těchto navenek náboženských válek je v obrovském bohatství šejků, kteří peníze vkládají do boje za islám, a v bídě městských favel přelidněných zemí. Z favel vždy rádi „vstanou noví bojovníci“, když se jim zaplatí petrodolary a když budou vidět získání půdy a obživy (nemluvě o nebeském ráji). Protistranu je potřebné podporovat, přímé zásahy jsou neefektivní.

  Nebezpečí nástupu nacionalistických nálad a separatismu je spíše jen rétorické klišé než skutečná hrozba. Odmítnutí ideové korektnosti ke globalismu považují globalisté za populismus, ve skutečnosti je to návrat otevřenosti a jakási hodina pravdy. Ideály multikulturalismu a humanrightismu neuspěly, cizí agresivní etnika jich zneužila k rozmnožení a násilí, dvě generace poskytování různých sociálních dávek vytvořila početnou třídu příživníků, kteří pracovat neumí a jejich děti toho už nejsou schopny. Ohrožení fyzické existence (bod 1) se stalo zřetelnějším, většina realistů to vidí a viní z toho ideály globalismu. Protože EU se jich nechce vzdát, separatismus se jeví jako nejsnadnější řešení.

  Otevřenost ovšem dovolila i krajní projevy nenávisti, které jsou okrajové. Tyto jevy budou pokračovat, je zapotřebí, aby nově nastupující politická garnitura našla nejen morální východiska pro další činnost, zbavila se extrémismu, ale dobrala se podstatných příčin krize a začala myslet komplexně a nadčasově. Já jsem se o to pokusil ve své knize Návrat k domovu.

Vlastimil Podracký

..