Otevřený dopis premiérovi ČR ohledně nové strategie protěžování Cikánů v ČR.

MEMORANDUM NÁRODNÍHO KONGRESU

 

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Mgr. Bohuslav SOBOTKA, premiér

PRAHA

 

Vážený pane premiére,

vláda České republiky na svém zasedání dne 23. února 2015 schválila usnesení č. 127, tzv. Strategii romské integrace v ČR (dále jen „Strategie“) do roku 2020.

O této „Strategii“, jejích postupných krocích a dopadech na většinové, necikánské obyvatelstvo, není česká veřejnost vůbec mediálně seznámená; v české společnosti neproběhla žádná veřejná diskuze na toto téma. Anebo má být obsah dokumentu „Strategie“ před veřejností skryt? Oč vlastně jde?

Už z kusých zpráv, jež různí poslanci Parlamentu ČR z různých politických stran sdělují veřejnosti, jde o bezprecedentní a hrubé porušení Listiny základních práv a svobod, které jsou nedílnou součástí Ústavy České republiky.

Tak kupříkladu vláda navrhuje povinné kvóty pro Cikány ve státní správě. Vzhledem k obecně známé kulturní „vyspělosti“ a vzdělanosti Cikánů bude zajímavé sledovat plnění toho bodu vládního usnesení a jeho dopad na veřejnost.

Ve školství je cílem integrace snížit počet cikánských dětí umisťovaných do praktických škol; je dokonce návrh, aby rodiny cikánských studentů vyšších škol dostávali roční dotaci 65 tisíc korun. Rodiče z majoritní společnosti, tedy Češi, aby uživili sebe, splatili byt a různé poplatky, musejí chodit do práce a své děti dávat do mateřských školek, kterých, jak známo, je nedostatek. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože přednost dostanou cikánští rodiče, který celý život nepracovali.

Uvádíme některé výhody pro cikánské děti:

–          přednostní umístění ve školkách

–          budou mít ve školách speciálního asistenta

–          budou mít nárok požádat si o hrazení jízdného, stravného, školních výletů, pomůcek

–          zdarma kroužky od neziskových organizací

–          dětem s problémovým chováním už nebude hrozit “zvláštní“ škola, pokud se u nich neprokáže mentální zaostalost.

Cikáni budou mít mimo jiné na Úřadech práce přednost před uchazečem většinové společnosti. V praxi to bude znamenat, že ten, kdo celý život poctivě pracoval a státu odváděl daně, z nichž jsou vypláceny i různé podpory a sociální dávky Cikánům, přijde-li o práci, ve frontě na Úřadu práce postoupí své místo Cikánovi, který se celý život flákal. (poznámka redakce:  V tomto bodu bychom jako RSČMS – pro tradiční nechuť většiny Cikánů k práci – až takovou reálnou hrozbu neviděli, spíše je to formální úlitbu bohům).

Majitelé bytů budou muset cikánské rodině pronajmout byt, jinak by šlo o rasovou diskriminaci. A nikde není uvedeno, kdo zaplatí majiteli byt, pokud ho Cikáni „vybydlí“; anebo když přestanou platit nájem, kdo majiteli uhradí dluh na nájemném?

Účastníci Národního Kongresu jsou zděšeni z rozhodnutí vlády České republiky vyjádřené v dokumentu „Strategie“. Vláda České republiky je prý k takovému kroku tlačena bruselskými komisaři, kteří podmiňují pozitivní diskriminaci vůči Cikánům čerpáním z evropských fondů. Ať je to jakkoliv, vláda opět vyhověla cizí nadvládě bruselských biřiců a pošlapala práva a důstojnost svého vlastního národa.

Neboť jak jde usnesení vlády „Strategie“ dohromady s článkem 1, Hlavy první, Listiny práv a svobod občanů, jež praví, že“Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech?“ Anebo dále pak znění článku 3, Hlavy první, který praví: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení,“ je také ve shodě s vládním usnesením o integraci Cikánů?

Vláda svým přijetím dokumentu „Strategie“ porušila základní přirozené právo občanů o spravedlivém, rovném a stejném jednání se všemi. Vláda přijala vyloženě rasistické rozhodnutí, neboť cikánské etnikum bude upřednostňováno před českým obyvatelstvem.

V České republice je ze státních i různých evropských nadací a fondů slušně placeno 138 (!) procikánských organizací (nebo-li romských, chcete-li). Jejich seznam je uveden níže. Jakou činnost tyto organizace dosud vyvíjejí? A k čemu jsou? Sem, mezi tyto „neziskovky“ by měla vláda napřímit svou pozornost a zhodnotit jejich potřebnost pro samotné cikánské etnikum.

Účastnící Národního Kongresu navrhují, aby vláda ČR konečně přijala opatření k sečtení jednotlivých příslušníků cikánského etnika a jeho konečné oddělení od české společnosti. Nikdo v ČR dosud přesně neví, kolik vlastně zde, na území Čech a Moravy, skutečně Cikánů žije. Současně s tím na základě jednání s cikánskou inteligencí vytvořit podmínky pro zavedení národní menšiny Cikánů v České republice, která by se měla sociálně, kulturně i vzdělanostně sama o sebe starat, tak jak uvádí článek 25, Hlavy třetí, Listiny práv a svobod.

Jako už v minulosti se kolem problematiky Cikánů v ČR tolikrát nesmyslně rozhodlo, tak i přijetí dokumentu „Strategie“ považuje Národní Kongres za další v řadě nesmyslných vládních nařízení, jež v konečné fázi vedou k stále většímu navyšování finančních prostředků do parazitujícího cikánského etnika. Tentokrát ovšem čeští daňoví poplatníci nejenže budou do „černé díry“ hrnout další milióny, ale velice tíživě se jich dotkne nespravedlnost a ponížení. Hanebný dokument „Strategie“ je přilitím oleje do ohně národního hněvu proti nespravedlnosti a měřením „dvojím metrem“; pro Vás, pane premiére, a Vaši vládu, se usnesení č.127 promění v MENE TEKEL.

V Praze, dne 14.3.2015

Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska se jakožto politický subjekt zúčastněný v NK k tomuto memorandu připojuje.

Ladislav Malý
předseda Konzervativního a sociálního hnutí (KSH)

Jan Skácel
předseda Českého hnutí za národní jednotu (ČHNJ)

Karel Janko
předseda České strany národně socialistické (ČSNS 2005)

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie (ND)

Zbyněk Štěpán
předseda Národní prosperity (NP)

Jiří Dufek
předseda Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska (RSČMS)

 

**********

 

Nekonečný seznam výše zmíněných lehkoživků přikládáme zde:

 

• Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

• Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

• Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

• Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace

• Výbor pro Evropskou Platformu a Dekádu romské inkluze

• Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách

• Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu

• Platforma pro začleňování Romů

• EU Roma Network

• Výbor expertů pro romské záležitosti při Radě Evropy

• Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur

• Evropské centrum pro prevenci a kontrolu přenosných nemocí mezi Romy

• Koncepce romské integrace na období 2010-2013

• Koncepce romské integrace na období 2014-2017

• Zpráva o stavu romské menšiny v ČR

• Materiální a sociální revitalizace sociálně vyloučených lokalit

• Monitoring situace romských komunit v ČR

• Podpora terénní práce

• Podpora romských poradců pro obce s rozšířenou působností

• Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

• Strategie podpory sociálně vyloučených romských komunit při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

• Ethnic Friendly zaměstnavatel

• Akční plán pro Romy a Sinty

• Deklarace o narůstajícím anticiganismu a rasistických útocích proti Romům v Evropě

• Evropský školící program pro romské mediátory

• Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

• Dekáda romské inkluze 2005-2015

• Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015

• Středoevropská romská strategie v rámci Visegrádské čtyřky04001

Podpora koordinátorů romských poradců.

MARE ČHAVE – ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV

Cikne Čhave

Čačipen

Český západ

Čhave Jilestar

Čhavorikano lima – Kroužek her a nápadů o.s.

Demokratická aliance Romů ČR

Demokratický svaz Romů

Dětský hudební a taneční soubor CIKNE ČHAVE

Dětský klub 10

DROM – romské středisko

Dům romské kultury o. p. s.

Etnická asociace ETNICA

Hnutí občanské solidarity a tolerance

IQ Roma servis

Kale jakha – Rožnovský svaz Romů

Khetane-Spolu

Klub pomoci Romům

KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s.

Komunitní centrum Chánov

Kotec o.s.

KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ ROMŮ

Kulturní svaz občanů romské národnosti

Lačhe Čhave

Liberecké romské sdružení

Muzeum romské kultury Brno

Muzeum romské kultury, o.p.s.

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace R-MOSTY

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nevo dživipen (Občanské sdružení Nový život)

Nevodrom – Sdružení moravských Romů ČR

Nová škola, o.p.s.

o.s. Pardubických Romů

O.S. Romů Integrace NOVUM Chomutov

„Občanské sdružení „“Sdružení Romů sev. Moravy“““

Občanské sdružení Amare Krupka

Občanské sdružení DŽIVAS

Občanské sdružení ESTER

Občanské sdružení olašských Romů

Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR

Občanské sdružení přátel města Milovic

Občanské sdružení ROMANE ČHAVE

Občanské sdružení Romodrom

Občanské sdružení Romů – NEVO DROM

Občanské sdružení Romů – základní organizace Třebíč

“Občanské sdružení Romů „“ADAM“““

Občanské sdružení Romů Rakovník

Občanské sdružení Spektrum

„Občanské sdružení ŠES-T škola etnicky smíšená – „“Tolerance“““

Občanské sdružení za lidská práva rómských občanů

OPIM – organizace na podporu integrace menšin

OS Galerie Romale

OS Orlických Romů

OS Romů rychnovského regionu

Pomozme olašským Romům

Rada Romů města Chomutova

Ratolest Brno, o.s.

Regionální sdružení DŽENO Ostrava

“Regionální sdružení olašských dětí a mládeže „“FEDER ROMA“““

Romane Čhave

Romane čháve-romští chlapci

Romea

Romská občanská iniciativa ČR

Romská SŠ sociální s.r.o.

RÓMSKÁ UNIE

Romské křesťansko-vzdělávací sdružení Matice romská

RÓMSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ – STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA

Romské občanské sdružení Karlovy Vary

Rómské občanské sdružení mládeže OV Louny

Romské sdružení občanského porozumění

Romské sdružení Savore

Romské sdružení Šluknov

Romské studentské informační centrum Athinganoi

Rozvojové občanské sdružení Tolerance Šumava 2000, o.s.

Sdružení broumovských Romů

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR

Sdružení DŽENO

Sdružení Chrastavských Romů

Sdružení kolínských Romů

SDRUŽENÍ PŘÁTEL ROMSKÉ KULTURY

Sdružení přátel romské Střední školy sociální

Sdružení Romano jasnica

„Sdružení romských žen Berouna „“BEROMA“““

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje

Sdružení Rómů a národnostních menšin v České republice

Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR o.s.

Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně

Sdružení Romů České republiky

Sdružení Romů ČR

SDRUŽENÍ RÓMŮ ČR LOVOSICE

Sdružení Romů Kopidlnska

SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Sdružení Romů města Mostu

SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA MOSTU

Sdružení Romů v Náchodě

Sdružení Romů v Žádovicích

SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH ROMŮ

Slovo 21

Sociální sdružení Romů-základní organizace Hodonín

Společenství Romů na Moravě (Romano jekhetaniben andro Morava)

Společnost přátel časopisu Romano Džaniben

Sportovní Federace Romů ČR

Svaz Romů v Břeclavi

Svaz sdružení Romů

Tolerance a občanská společnost (OS Tolerance)

Unie Olašských Romů

Vize Romů Rokycany

/ Ještě by nás zajímaly konkrétní částky, jenž výše zmíněné organizace obdrží nebo již obdržely /

 

 

-red-