Transparentní účet

OZNÁMENÍ předsednictva SPR-RSČMS:

Na základě změny zákona ze dne 24. srpna 2016, kterým se změnil zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů,

byl ke dni 1. března 2018 zřízen u České spořitelny, a.s. transparentní účet číslo 5299634309/0800 pro pol. subjekt SPR-RSČMS. Veškeré platební transakce na tomto účtu budou veřejně k nahlédnutí.

Banka bude na svých internetových stránkách www.csas.cz zveřejňovat veškeré platební transakce na tomto účtu, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu. V případě došlých i odesílaných plateb bude zveřejňovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce / / příjemce, částku platby, variabilní, specifický a konstantní symbol, a případně poznámku (zprávu pro příjemce), uvedené na platebním dokladu.

Banka tyto transakce zveřejní nejpozději následující pracovní den po jejich připsání na účet nebo odepsání z účtu. Údaje budou dostupné na internetových stránkách po dobu nejméně 3 let ode dne jejich zveřejnění, a to i v případě zrušení účtu či ukončení účinnosti smlouvy. Zveřejněny budou transakce vzniklé ode dne 20. 3. 2018.

V Olomouci dne 20. března 2018.

 

Poznámka předsednictva SPR-RSČMS:

Je hezké, že se protektorátní vláda a zákonodárci této země takto aktivně zajímají o hospodaření malých neparlamentních politických stran, kterým na jejich činnost stát nepřispívá ani jednou korunou ročně. Naopak, ještě se k tomuto požaduje každoroční předkládání auditované „zprávy o hospodaření“ těchto stran. Což představuje další zbytečné finanční výdaje v řádech desetitisíců Kč z kapes členů a příznivců mimoparlamentních politických subjektů ve prospěch státního auditora – ačkoli se celoroční hospodaření takovýchto malých politických stran pohybuje právě v onom horizontu několika málo desítek tisíc Kč. 

Nezbývá než doufat, že se zákonodárci ve své snaze o kontrolu a transparentnost zaměří stejně důsledně i na hospodaření veřejnoprávní České televize, či různých politických „neziskových“ organizací, transparentní kontrole NEpodléhajících, ač v jejich rozpočtech protékají miliardy korun ročně, z velké části od domácích daňových poplatníků, či dokonce z pochybných zahraničních zdrojů.

V opačném případě by celé toto zákonné opatření vůči politickým stranám muselo svádět k přesvědčení, že bylo primárně zavedeno především pro účel finančního  likvidování  mimoparlamentní opozice. Zvláště, pokud je jeho vymáhání doprovázeno udělováním mnohatisícových pokut šikanozního charakteru (jak se ostatně již stalo) ze strany nově vzniklého brněnského Úřadu pro dohled nad financováním politických stran, financovaného rovněž z kapes daňových poplatníků…!

 

.